Общи правила и условия

2019 - 2020

 

A. Общи правила
           

         1) Име и адрес на управление:: „La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSì EOOD, гр. София - 1799, р-н Младост2, бл. 242, вх.2, ап.14          2) „LaZanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSì EOOD е център за театрално обучение, наричан по-нататък „La Zanzara Lab”.
        3) Тези условия уреждат отношенията между „La Zanzara Lab“ и потребителите на услугата за художествено / театрално обучение.
        4) Услугата се предоставя от „La Zanzara Lab” въз основа на индивидуален договор и се подписва от съответния потребител.
        5) Използват се следните термини със следното значение: „Курсист” е всяко физическо лице, което посещава художествен / театрален курс в „La Zanzara Lab”, „Родител” е родител или настойник на курсист на възраст под 18 години.
        6) Всяко предложение, жалба и искане може да бъде изпратено по електронна поща до: lazanzaralab@gmail.com

 

     
 Б. Регистрация и записване

        1) Записването в курс за обучение може да стане само след Индивидуален Разговор с Художествения Ръководител, който има за цел да установи мотивацията и очакванията на кандидата. При записване на непълнолетни лица е необходимо присъствието на поне един от родителите с детето. При записване на лице на възраст над 18 години се изисква „Автобиография“ на кандидата.
        2) Записването в курс се счита за валидно след:

a. попълване на регистрационен формуляр
б. подписване на индивидуалния договор от „Курсист“/„Родител“
в. плащане на таксата от „Курсист“/„Родител“, за съответния курс, в посочените срокове, въз основа на индивидуалния договор

г. представяне на медицинско свидетелство за добро здраве за несъстезателна физическа дейност

        3) При късна регистрация (записване след началото на курса), плащането трябва да се извърши не по-късно от първия работен ден след подписването на индивидуалния договор за регистрация.
        4) За записване, за да поискате среща за Индивидуален Разговор и допълнителна информация, офисът е отворен по предварителна заявка, обадете се на: 0886 612 917
       

 В. Правила за обучение
       

        1) Работен език: театралните уроци се провеждат на италиански или български или на двата езика, в зависимост от нуждите на курсистите.
        2) Курсистите са разделени на групи и програми въз основа на възрастта и нивото.

        3) Сертификат за Успех след всеки курс се издава на успешно завършилите курсисти, по преценка на „La Zanzara Lab“.
        4) Повтарящи се и неоправдани отсъствия (над 15% от общите часове) определят правото на курсиста да получи Сертификат за Присъствие, ограничен до часовете на реално присъствие, както е посочено в регистъра за присъствие.
        5) Програми и график на курсовете ще бъдат дадени при регистрация.
        6) Всички комуникации и промени в програмата ще бъдат незабавно известявани чрез електронна поща или разпространение на съобщения, които ще представляват официалния източник на информация за курсистите. 
Винаги, съобразявайки се с общия брой прогнозни часове за уроци „La Zanzara Lab“ може да променя образователната програма, графика и преподавателите.
        7) Оценките, които „La Zanzara Lab“ ще изрази в края на отделните тестове, са неоспорими, както и взетите художествените решения.

       
       
 Г. Правила на поведение и дисциплинарни действия


        1) Участието в дейността на „La Zanzara Lab“ е задължително. 
        2) Максималната точност е задължителна, както при групова, така и при индивидуална работа. Закъснелите, по преценка на учителя, могат да не бъдат допуснати до урока. 
        3) Всеки непълнолетен „Курсист“, който по някаква причина трябва да напусне урока (дори само временно), може да го направи с разрешението на дежурния учител. 
        4) Всички непълнолетни „Курсисти“ се посрещат и изпращат от уроците на „La Zanzara Lab“ през указаните часове. Непълнолетните „Курсисти“ могат да бъдат поети само от „Родител“ или от друго лице, предварително посочено в модула за регистрация.
        5) Необходимо е своевременно да се съобщават всички отсъствия, закъснения, липси, логистични затруднения. 
        6) Категорично е забранено пушенето във всички пространства на „La Zanzara Lab“, включително в двора и главния вход.
        7) Необходимо е да се зачитат пространствата и околната среда, като се поддържа отношение, подходящо за работата. „Курсистите“ са задължени да поддържат помещенията на „La Zanzara Lab“ винаги чисти и подредени, за да се използват пространствата по-цивилизовано, поради което е забранено да се яде или дъвче дъвка в работните помещения.
        8) Лични вещи:

а.  Също така е забранено да се оставят лични предмети (сценарии, часовници, дрехи, различни предмети и т.н.) в залата. „La Zanzara Lab“ не носи отговорност в случай, че не бъдат открити. 
б.  „La Zanzara Lab“ ще се счита за упълномощена да премахва тези предмети, 7 дни след намирането им, ако не бъдат потърсени. 
в.  Забранява се внасянето на предмети, които по някакъв начин биха могли да навредят на друг човек. „La Zanzara Lab“ си запазва правото да отнема всички предмети и устройства, които се считат за опасни или ненужни за процеса на обучение и забавление.
г.  Конфискуваните вещи се връщат на родителите. 
д.  Не е подходящо децата да носят големи суми пари. „La Zanzara Lab“ не носи отговорност за загуба или кражба на пари и / или ценности. 

        9) Препоръчително е да не се участва в спектакли, да не се посещават други курсове, сцени, школи и Академии по Театър и Драма като цяло, без предварително разрешение от „La Zanzara Lab“. 
        10) Също така е строго забранено по време на урока да се включват мобилни телефони, ipod или други електронни устройства.      „Курсистите“ трябва да оставят всички електронни устройства на своя преподавател, като ги получават в края на урока. Телефоните могат да се използват по време на почивките. През останалото време родителите могат да се свържат с преподавателския състав на телефоните, посочени на сайта www.lazanzaralab.com
        11) В случай на неспазване на правилата за поведение на настоящия правилник (или при тежки дисциплинарни нарушения), „La Zanzara Lab“ може да предприеме дисциплинарни действия, посочени в следващата точка.
        12) Дисциплинарни действия: 
„La Zanzara Lab“ може да предприема действия на амонитивна намеса и дисциплинарни инициативи чрез: 

а.  словесно предупреждение;
б.  напомняне и писмено предупреждение;
в.  изключване по основателна причина;
г.  многократните дисциплинарни намеси могат да доведат до незабавното изключване на „Курсиста“ по субективна основателна причина. В този случай „Курсистът“няма право на възстановяване на платените такси и ще се наложи да плати в срок от 10 дни от заповедта за изключване, балансът на цялата стойност на курса.

        13) Всеки „Курсист“, който използва залата безплатно извън официалния график на уроците, може да го направи винаги, след предварителна уговорка със секретарката, в зависимост от наличните свободни часове.
       
       
 Д. Икономически условия
       
         1) Регистрационни такси
Годишната такса за регистрация може да бъде платена наведнъж или на различни вноски през годината, методът се определя в индивидуалния договор за всеки „Курсист“.

а.  Единична годишна вноска: при записване
б.  Две годишни вноски:

  • I вноска - при записване

  • II вноска - 15 януари 2020 г.

в.  Четири годишни вноски: 

  • I вноска - при записване

  • II вноска - 15 декември 2019 г.

  • III вноска - 15 февруари 2020 г.

  • IV вноска - 15 април 2020 г.

г.  Месечна вноска: до 15-то число на текущия месец

   
         2) Начин на плащане

а.  Плащанията се извършват по банков път. В случай на месечни плащания приемаме банков превод SEPA Direct Debit - SDD.
б.  При попълване на регистрационните документи „Курсистът“ / „Родителят“ посочва данните за фактуриране, ако желае да получи фактура, в противен случай ще бъде издадена вносна бележка.
в.  Фактурата / вносната бележка може да бъде изпратена по електронна поща или получена от офиса на „La Zanzara Lab“.
г.  Плащането на таксите трябва да се извършва на строго определените дати. Онези, които не спазват горепосочените срокове и условия на плащане, установени към момента на регистрация, се считат за изгубили право на разсрочено плащане. След изтичане на 30 дни от закъснението, „La Zanzara Lab“, може незабавно да изиска остатъка от общата цена на курса, плюс законната лихва от датата на изтичане на действителното салдо. 

         3) Отстъпки
Курсистите, записани в годишните курсове, могат да се възползват от следните отстъпки:

а.  20% (двадесет) отстъпка за алумни на „La Zanzara Lab“ - курсисти завършили курс в „La Zanzara Lab“. 
20% отстъпка за алумни на „La Zanzara Lab“ не може да се използва от курсисти, прекъснали обучението си.
б.  10% (десет) отстъпка за втори член на семейството - отнася се и се предлага за майка, баща, брат или сестра на курсист вече записан в „La Zanzara Lab“.
в.  10% (десет) отстъпка при предварително записване до 30 дни преди началото на курса.
г.  Всеки „Курсист“ има възможност да използва до три вида отстъпки, но не повече от 20% сумарно на курсист.

        
 Е. Прекъсване на обучението
       
         1) „Курсист“/ „Родител“ има право да се откаже от участие в курс, при условие че отписването се упражни в рамките на 10 дни от датата на регистрация, като изпрати препоръчано писмо с обратна разписка до офиса на „La Zanzara Lab“. В този случай платената сума ще бъде възстановена, с изключение на банковите такси. Такова отписване НЕ може да се упражни, когато курсът вече е започнал. 
        2) „Курсист“, който по някаква причина реши да не участва в курс или да прекъсне курса предварително, няма право на възстановяване на такса, ще трябва да заплати цялата стойност на курса и няма да получи сертификат, освен в случаите, предвидени в правото на отказ в предходната точка.
        3) За да се гарантира качеството на преподаване и обучение на всеки курсист, записването на същия е строго персонално и не може да бъде приписано на друг курсист след първите 4 седмици от началото на курса.
        4) Ако „Курсист“ трябва да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Директорът може да одобри молба за възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване на част от платената такса, заедно с документацията, свързана с извънредните обстоятелства, трябва да бъде представена писмено до „La Zanzara Lab“. Размерът на частта от таксата за възстановяване, се изчислява въз основа на остатъка от неизползвани часове, към момента на получаване на молбата.
        5) Възстановяването на такса за регистрация може да бъде поискано в рамките на един месец от датата на прекъсването. След изтичането на този период молби за възстановяване няма да бъдат разглеждани.
        6) Записвайки се в курс, курсистът избира да посещава занятията. В случай на отсъствия и пропускане на уроци, „La Zanzara Lab“ не възстановява такси на курсиста.
        7) В случай на по-дълги отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен да присъства на допълнителни часове за индивидуална работа.
        8) За стартиране на курсовете се изисква минимален брой участници. „La Zanzara Lab“ си запазва правото да отмени курс при недостатъчен брой записани участници, като това не представлява неизпълнение на задълженията от страна на „La Zanzara Lab“. В този случай „Курсистът“ / „Родителят“ има право да получи възстановяване на платената сума.   


„La Zanzara Lab” си запазва правото да прави едностранни промени на настоящите условия.

Общите правила и условия посочени по-горе, са ефективни от 1 януари 2019 г.