Театрални курсове

Цели

Театърът е привилегирован начин за придобиване и развитие на шест от осемте ключови европейски компетенции:

 • езикова грамотност

 • многоезикова компетентност

 • личностна,социална и придобиване на умения за учене

 • гражданска компетентност

 • предприемачество

 • културна осведоменост и изява

EU key-competences
Dreams

Цели

         Основни

 • Придобиване на изразителни и комуникативни умения

 • Развиване на критично мислене

 • Преодоляване на задръжки и страхове

 • Стимулиране на личностното израстване

 • Насърчаване на социалната интеграция

         Афективно-релационни

 

 • Формиране на група

 • Познаване на себе си и другите

 • Доверие в собствените способности

 • Концентрация и вслушване

 • Автономност и самоконтрол

         Специфични - театрални

 • Владеене на тялото, пространството и гласа

 • Импровизиране и справяне с неочаквани ситуации

 • Определяне и изграждане на образ

 • Прочит, анализ и разбиране на театрален текст

Цели

Цели